English text below


Cookies

Deze website gebruikt enkel cookies voor de aanwezig Youtube films , indien de bezoeker deze cookies toelaat .(bij het drukken aanvaard)


Standaard worden deze youtube video's , zonder cookies weergegeven . Standaard zijn er dus geen cookies in gebruik , buiten systeemcookies

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.
Deze website gebruikt in principe geen cookies bij het bezoek. Uitzondering erin zijn de technische systeemcookies tijdens het bezoek.
3 cookies kunnen mogelijk blijven :
- taalkeuze (optie)
- cookiemelding balk (optie)
- YouTube tracking cookies (optie)

Bij geen aanvaarding van cookies kan je normaal de websites bezoeken.Er worden dan geen Youtube tracking cookies opgeslagen. Als je YouTube cookies aanvaard zal de eigenaar van de websites (YouTube ,Google) jouw aangepaste gerichte advertenties laten zien (waar wij geen inkomsten uit hebben) . Deze kan deze informatie doorgeven aan derden voor gepersonalisserde reklame . Wij zelf verdienen niets aan deze reklame in Youtube .
We laten de keuze aan de gebruiker zelf. Door aanvaarding va YouTube cookies zal je iets aangename surfervaring hebben , maar geef je een stukje van je privacy af aan Youtube en Google. Er wordt geen data over jouw sexualiteit opgeslagen.!


Je kan altijd jouw keuze terug veranderen hieronder (hieronder)
.

Cookies worden er nu NIET gebruikt tot dat jij cookies toelaat op voor deze websiteIndien er nog steeds een (verborgen / tracking) cookie wordt gebruikt op een pagina van deze website , gelieve dit ons onmiddelijk te melden aan ons met de URL link erbij (contact info) .
ENGLISHThis website only uses cookies for the YouTube films present, if the visitor allows these cookies.


By default, these youtube videos are displayed without cookies. By default, no cookies are used except for system cookies
What are cookies?
A cookie is a small text file that a website stores on your computer or mobile device when you visit that site. This way the website remembers the pages you have visited and your preferences (such as username, language, font size and other preferences) so that you do not have to enter them again each time you visit the site.
In principle, this website does not use cookies when you visit. The technical system cookies during the visit are an exception to this.
3 cookies can remain possible:
- language choice (option)
- cookie notification bar (option)
- YouTube tracking cookies (option)

If you do not accept cookies, you can normally visit the websites.No YouTube tracking cookies will be stored.
If you accept YouTube cookies, the owner of the websites (YouTube, Google) will show you customized targeted advertisements (from which we have no income).
He can pass this information on to third parties for personalized advertising. We ourselves do not earn anything from this advertisement in Youtube.

We leave the choice to the user.By acceptingYouTube cookies you will have something pleasant browsing experience, but you give a piece of your privacy to YouTube and Google. No data about your sexuality is stored.!

You can always change your choice again (below)

Cookies are not used for this website , unless you choice to allow accept cookies